uPVC คืออะไร

ความหมายของ uPVC

     uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) ปัจจุบันมีการใช้งาน

อย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากมีคุณสมบัติ

ที่คงทนแข็งแรง วัสดุที่ปลอดภัยจากการเผาไหม้ (ไม่ลามไฟ) ทนต่อการกัดกร่อน

ของสารเคมี น้ำหนักเบา อุณหภูมิในการใช้งานอยู่ที่มาตรฐานในการผลิต เช่น

มาตรฐาน BSEN50086-2, JIS C8430-1977 เป็นต้น

 

      ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ตามมาตรฐานที่มอก.216-2524 เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  ดังนั้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ต้องขอใบอนุญาต

นำเข้าพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

(ที่มา: สำนักงานมาตรฐานผลิตภภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทราวงอุตสาหกรรม)

 

 

 

 

 

Visitors: 273,536